gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Trening umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu

Zapraszamy na trening umiejętności społecznych w grupach, dla dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera, całościowych zaburzeń rozwoju. W trakcie zajęć grupowych nacisk postawiony jest na pracę nad głównymi sferami problemowymi, z jakimi borykają się osoby ze spektrum autyzmu:

 •  umiejętności społeczne,
 • teoria umysłu,
 • centralna koherencja,
 • problemy z generalizacją nowych umiejętności.

Ważne jest, by dzieci mogły pracować i rozwijać umiejętności już od najmłodszych lat. Dlatego stworzyliśmy grupę dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zapraszamy do grup:

 • grupa przedszkolna (4-6 lat)
 • grupa wczesnoszkolna (I – III klasa)
 • grupa szkolna (IV- VI klasa)

Czym są problemy z generalizacją nowych umiejętności?

Generalizacja umiejętności jest to zdolność przystosowania nabytych umiejętności do nowych sytuacji lub zadań. U dzieci z diagnozą spektrum autyzmu często pojawiają się trudności z przeniesieniem nowych umiejętności w inne miejsca, np. dziecko może radzić sobie z zaczepkami kolegów na grupie terapeutycznej, a nie radzić sobie w szkole, pewne umiejętności opanowane w domu (np. witanie się z gośćmi) okazują się niedostępne dla dziecka w sytuacjach istniejących poza domem ( na podwórku, u babci). Dlatego nauczanie w naszym treningu skoncentrowane jest na zasadach leżących u podstaw pojęć, zamiast na samych instrukcjach.

Co to jest centralna koherencja?

Centralna koherencja jest to funkcja umysłu, która pomaga nam złożyć wszystkie elementy danej sytuacji w jedną całość. Mamy naturalną potrzebę łączenia szczegółów w całość, a później analizowanie ich w odniesieniu do kontekstu. Dzięki temu możemy uporządkować napływające do nas informacje, a także operować kategoriami. Funkcja ta jest niezwykle ważna przy ustalaniu ważności wydarzeń, procesów, zjawisk – dzięki niej wiemy, co jest najistotniejsze, możemy zareagować adekwatnie do sytuacji, a także zmodyfikować nasze działanie i cele w zależności od zmieniających się warunków.
Więcej informacji o centralnej koherencji tutaj: Co to jest centralna koherencja? Czym jest deficyt centralnej koherencji?

Co to jest teoria umysłu?

Teoria umysłu jest to zdolność do wnioskowania o stanach umysłu innych osób (ich myślach, intencjach, przekonaniach, pragnieniach) oraz umiejętność wykorzystania tych informacji do interpretacji ich słów, rozumienia zachowania i przewidywania tego, co zrobią. Deficyty w rozwoju teorii umysłu u osób ze spektrum autyzmu mają wpływ na społeczne i komunikacyjne funkcjonowanie w codziennym życiu, co może przejawiać się m.in.: mniejszą wrażliwością na uczucia innych ludzi, mniejszą zdolnością do uwzględniania tego, co widza inni ludzie, trudnościami w kształtowaniu przyjaźni w wyniku nieumiejętności odczytywana intencji i reagowania na nie, obniżoną zdolnością do odczytywania poziomu zainteresowania słuchaczy swoją wypowiedzią.
Więcej informacji o teorii umysłu tutaj: Co to jest teoria umysłu? Czym jest deficyt teorii umysłu?

Co ćwiczymy na grupie?

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji,
 • sposoby radzenia sobie z emocjami (złość, frustracja, smutek, lęk),
 • umiejętności społeczne (np. : reagowanie na prowokacje, rozwiązywanie konfliktów, przyłączanie się do działań innych, kompromis, współpraca, odmawianie, proszenie o pomoc, rozpoczynanie rozmowy, aktywne słuchanie, zadawanie pytań),
 • teorię umysłu,
 • centralną koherencję.

Spotkania z rodzicami

Raz w miesiącu (lub częściej gdy jest taka potrzeba) odbywają się spotkania z rodzicami. W trakcie spotkania omawiamy postępy dziecka, a także to, jak rodzice w sytuacjach codziennego życia mogą ćwiczyć z dziećmi teorię umysłu i centralną koherencję, a także wspierać dziecko w przenoszeniu nowo zdobytych umiejętności na grunt domowy i szkolny/przedszkolny.